Tạo bảng thực hành điền vào chỗ trống bằng tiếng Nga
Cách dùng phiếu bài tập điền vào chỗ trống tiếng Nga

Đây là công cụ để tạo bài tập nhằm kiểm tra xem học viên tiếng Nga có biết đáp án cần điền vào chỗ trống hay không. Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn làm đáp án. Các từ này sẽ hiện ra trong một ô riêng biệt để học viên lựa chọn. Cũng có tùy chọn xáo văn bản đáp án để nó hiện không đúng thứ tự (vậy nếu từ đó là Москва thì nó sẽ hiện là кМовса ở ô đáp án). Bạn cũng có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Nga. Khi in, bạn có thể chọn số lượng trang kèm đáp án và không kèm đáp án. Trang "kèm đáp án" sẽ hiện các từ theo thứ tự đúng nếu bạn đã chọn xáo từ. Khi bạn tạo "kèm đáp án" và "không kèm đáp án", các trang này sẽ được xuất ra cùng một tệp PDF để dễ in.

Đây là công cụ để tạo bài tập nhằm kiểm tra xem học viên tiếng Nga có biết đáp án cần điền vào chỗ trống hay không. Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn làm đáp án. Các từ này sẽ hiện ra trong một ô riêng biệt để học viên lựa chọn. Cũng có tùy chọn xáo văn bản đáp án để nó hiện không đúng thứ tự (vậy nếu từ đó là Москва thì nó sẽ hiện là кМовса ở ô đáp án). Bạn cũng có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Nga. Khi in, bạn có thể chọn số lượng trang kèm đáp án và không kèm đáp án. Trang "kèm đáp án" sẽ hiện các từ theo thứ tự đúng nếu bạn đã chọn xáo từ. Khi bạn tạo "kèm đáp án" và "không kèm đáp án", các trang này sẽ được xuất ra cùng một tệp PDF để dễ in.

Other pages and resources

You may also be interested in: