Chuyển đổi SRT (phụ đề) tiếng Nga viết hoa/viết thường

Chosen File:


Lower Case - столица россии - москва. москва большая.
Upper Case - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Sentence Case - Столица России - Москва. Москва большая.
Capitalise New Word - Столица России - Москва. Москва Большая.

Cách chuyển phụ đề (SRT) tiếng Nga từ viết hoa sang viết thường/viết hoa đầu câu

Tải lên tệp SRT và công cụ web này sẽ giúp bạn. Bạn có thể viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Chúng tôi cũng có công cụ Kirin tương tự dành cho văn bản hoặc tệp TXT.

 

Ví dụ:

Viết thường - столица россии - москва. москва большая.
Viết  hoa - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Viết hoa đầu câu - Столица России - Москва. Москва большая.
Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ - Столица России - Москва. Москва Большая.

Tải lên tệp SRT và công cụ web này sẽ giúp bạn. Bạn có thể viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Chúng tôi cũng có công cụ Kirin tương tự dành cho văn bản hoặc tệp TXT.

 

Ví dụ:

Viết thường - столица россии - москва. москва большая.
Viết  hoa - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Viết hoa đầu câu - Столица России - Москва. Москва большая.
Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ - Столица России - Москва. Москва Большая.

Other pages and resources

You may also be interested in: