Bảng Bingo in được cho các số tiếng Nga nhất định

 
Còn lại để nhập 9

Cách tạo bảng bingo số bằng tiếng Nga

Tạo bảng bingo với các số đếm tiếng Nga mà bạn nhập. Mỗi số cách nhau bằng khoảng trắng hay dấu phẩy và có thể lên đến 8 dữ kiện. Bạn có thể chọn kích thước của bảng bingo: 9, 16 hay 25 số. Các số đã nhập sẽ hiện dưới dạng số bằng chữ tiếng Nga trên bảng bingo. Vị trí các số sẽ bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trong tất cả các bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Cũng có tùy chọn in bảng đáp án cũng như số bảng không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số ký tự và số bằng chữ tiếng Nga trong ngoặc. Đây là cách tuyệt cú mèo để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nga. Việc in ra cũng rất dễ dàng. Nếu muốn các số bất kỳ, bạn có thể dùng công cụ này. Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ học tiếng Nga khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như xáo từ.

Tạo bảng bingo với các số đếm tiếng Nga mà bạn nhập. Mỗi số cách nhau bằng khoảng trắng hay dấu phẩy và có thể lên đến 8 dữ kiện. Bạn có thể chọn kích thước của bảng bingo: 9, 16 hay 25 số. Các số đã nhập sẽ hiện dưới dạng số bằng chữ tiếng Nga trên bảng bingo. Vị trí các số sẽ bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trong tất cả các bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Cũng có tùy chọn in bảng đáp án cũng như số bảng không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số ký tự và số bằng chữ tiếng Nga trong ngoặc. Đây là cách tuyệt cú mèo để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nga. Việc in ra cũng rất dễ dàng. Nếu muốn các số bất kỳ, bạn có thể dùng công cụ này. Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ học tiếng Nga khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như xáo từ.

Other pages and resources

You may also be interested in: