Tạo Khoảng trống các Câu tiếng Nga
Cách tạo bài tập tiếng Nga kèm chỗ trống

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Nga điền đáp án. Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: “I like watching television” sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Bạn có thể chọn phông chữ Kirin, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Nga điền đáp án. Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: “I like watching television” sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Bạn có thể chọn phông chữ Kirin, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Other pages and resources

You may also be interested in: