Bảng Bingo số tiếng Nga từ một chuỗi số

Cách sử dụng trình tạo bảng bingo bất kỳ này

Tạo các bảng bingo từ một chuỗi số chẳng hạn các số trong khoảng từ 1 đến 100 hay thậm chí từ 10000 đến 1 triệu! Bạn chọn kích thước ô số, có thể là 9, 16 hay 25 số trên bảng bingo. Các số bất kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng số bằng chữ tiếng Nga trên bảng bingo. Các số sẽ xuất hiện ở vị trí bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trên mỗi bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Ngoài ra còn có tùy chọn in bảng đáp án cũng như có bao nhiêu không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án có số dạng ký tự với số bằng chữ tiếng Nga trong ngoặc. Đây là cách tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nga. Nếu muốn nhập các số nhất định, bạn có thể sử dụng công cụ này. Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ học tiếng Nga khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như xáo từ.

Tạo các bảng bingo từ một chuỗi số chẳng hạn các số trong khoảng từ 1 đến 100 hay thậm chí từ 10000 đến 1 triệu! Bạn chọn kích thước ô số, có thể là 9, 16 hay 25 số trên bảng bingo. Các số bất kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng số bằng chữ tiếng Nga trên bảng bingo. Các số sẽ xuất hiện ở vị trí bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trên mỗi bảng nhưng ở vị trí khác nhau. Ngoài ra còn có tùy chọn in bảng đáp án cũng như có bao nhiêu không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án có số dạng ký tự với số bằng chữ tiếng Nga trong ngoặc. Đây là cách tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nga. Nếu muốn nhập các số nhất định, bạn có thể sử dụng công cụ này. Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ học tiếng Nga khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như xáo từ.

Other pages and resources

You may also be interested in: