Các từ tiếng Nga theo độ dài


Cách tìm từ tiếng Nga theo độ dài

Chọn chữ cái đầu tiên và số chữ cái có trong từ tiếng Nga cần tìm. Công cụ sẽ hiển thị tất cả các từ bắt đầu bằng chữ cái đó và khớp số chữ cái đã chọn. Vậy nếu bạn chọn chữ cái là A với số chữ cái là 10, bạn sẽ nhận được những từ như: абажурчики, абазинский và 1100 từ khác bắt đầu bằng chữ A và có 10 chữ cái.

Cột đầu tiên là từ, cột thứ hai cho biết từ đó là số ít hay số nhiều và cột thứ ba là giới tính. Chúng tôi còn có các công cụ riêng biệt khác để tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

Chọn chữ cái đầu tiên và số chữ cái có trong từ tiếng Nga cần tìm. Công cụ sẽ hiển thị tất cả các từ bắt đầu bằng chữ cái đó và khớp số chữ cái đã chọn. Vậy nếu bạn chọn chữ cái là A với số chữ cái là 10, bạn sẽ nhận được những từ như: абажурчики, абазинский và 1100 từ khác bắt đầu bằng chữ A và có 10 chữ cái.

Cột đầu tiên là từ, cột thứ hai cho biết từ đó là số ít hay số nhiều và cột thứ ba là giới tính. Chúng tôi còn có các công cụ riêng biệt khác để tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

Other pages and resources

You may also be interested in: