Chuyển chữ Kirin sang Katakana (tiếng Nhật)

Công cụ này dùng để đổi tiếng Nga sang Katakana. Bạn có thể chọn Hankaku, Hiragana hoặc Zenkaku. Công cụ này hoạt động dựa trên phát âm chữ Kirin.

Chúng tôi còn có các công cụ học tiếng Nga khác như tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

Công cụ này dùng để đổi tiếng Nga sang Katakana. Bạn có thể chọn Hankaku, Hiragana hoặc Zenkaku. Công cụ này hoạt động dựa trên phát âm chữ Kirin.

Chúng tôi còn có các công cụ học tiếng Nga khác như tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

Other pages and resources

You may also be interested in: