Examples:
Lower Case - столица россии - москва. москва большая.
Upper Case - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Sentence Case - Столица России - Москва. Москва большая.
Capitalise New Word - Столица России - Москва. Москва Большая.
วิธีการแปลงตัวพิพม์ภาษารัสเซีย

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาภาษารัสเซีย มีตัวเลือกในการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัด และเครื่องมือจะคงรูปแบบข้อความแบบเดิม

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่ขึ้นต้นด้วย การหาคำภาษารัสเซียด้วยตัวอักษรตัวสุดท้าย และแบบฝึกหัดภาษารัสเซียมากมาย

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.