ရုရှားTXT ဖိုင်များမှ စာလုံးအကြီးကို အသေးသို့ ပြောင်းရန်

Chosen File:


Lower Case - столица россии - москва. москва большая.
Upper Case - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Sentence Case - Столица России - Москва. Москва большая.
Capitalise New Word - Столица России - Москва. Москва Большая.

Other pages and resources

You may also be interested in: